Fil 315 - Filipino 1 (Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino) (BSBA FM 3H)
Miraflor Margallo

Fil 315 - Filipino 1 (Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino) (BSBA FM 3H)

Ang KOMFIL o Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino ay binubuo ng tatlong yunit na nakapokus sa praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekstwalisadong komunikasyon sa wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino sa kani-kanilang mga komunidad sa partikular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. Nakatuon ang kursong ito sa makrokasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa paggamit ng iba’t ibang tradisyonal at modernong midya na makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan. Pagkatapos ng isang semestre, ang mga mag-aaral ay inaasahang makagawa ng isang adbokasiyang pangwika na naglalaman ng kaugnayan nito sa kaunlaran ng lipunan at makapagsagawa ng isang sitwasyong pangkomunikasyon hinggil sa mga makabuluhang paksang panlipuan tulad ng politika, ekonomiya, pagkakapantay-pantay sa kasarian, at iba pa. Asahan ang iba’t ibang gawain na makapaghuhubog sa paggamit ng Wikang Filipino sa kontekstwalisadong pagkatuto.