BC MATH 111 ALGEBRA & TRIGONOMETRY || ECON 1B
Jaica Mae Yuson

BC MATH 111 ALGEBRA & TRIGONOMETRY || ECON 1B

            Algebra and Trigonometry is a 3-unit basic core course subject offered to BA Economics students. This subject is designed to prepare students for calculus. The study covers topics such as polynomials, products, and factors; roots, rational exponents; rational expressions; degree and radian angle measure; right triangle; trigonometry and its applications; trigonometric functions and their inverses; and applied problem-solving. The students will be simplifying expressions involving polynomials, radicals, rational, and exponential terms using appropriate properties and rules, use the structure of a function to sketch graphs and verify trigonometric identities by algebraically manipulating expressions using fundamental trigonometric identities

            The students are encouraged to devise economic models using the different mathematical tools and techniques discussed based on firms' and consumers' behavior at the end of the course.


FIL 111 KONTEKSTWALISADONG KOMUNIKASYON SA FILIPINO || ECON 1B
Miraflor Margallo

FIL 111 KONTEKSTWALISADONG KOMUNIKASYON SA FILIPINO || ECON 1B

Ang KOMFIL o Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino ay binubuo ng tatlong yunit na nakapokus sa praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekstwalisadong komunikasyon sa wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino sa kani-kanilang mga komunidad sa partikular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. Nakatuon ang kursong ito sa makrokasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa paggamit ng iba’t ibang tradisyonal at modernong midya na makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan.

 Pagkatapos ng isang semestre, ang mga mag-aaral ay inaasahang makagawa ng isang kulminasyon na naglalaman ng iba’t ibang sitwasyong pangkomunikasyon gamit ang Wikang Pambansa at nakabatay sa tema ng Buwan ng Wika. Asahan ang iba’t ibang gawain na makapaghuhubog sa paggamit ng Wikang Filipino sa kontekstwalisadong pagkatuto.